Sprej na vzduchové filtre Motul Air Filter 400 ml

Sprej na vzduchové filtre Motul Air Filter 400 ml
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
9,10 €
7,60 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na vzduchové filtre Motul Air Filter 400 ml

Moto príslušenstvo, Sprej na vzduchové filtre Motul Air Filter 400 ml

MOTUL Air Filter Oil Spray je olej špeciálne vyvinutý pre údržbu penových vzduchových filtrov terénnych motocyklov a štvorkoliek.
Zlepšuje efektivitu vzduchového filtra pre lepšie vytvorenie zmesi vzduchu a paliva.
Efektívne zadržuje prach, blato, piesok pre väčšiu životnosť motora.
Zabraňuje vniknutiu vody do filtra.
Obsah: 400 ml

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ....
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Michal Milý,

Michal Milý,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu päť
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na vzduchové filtre Motul Air Filter 400 ml

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Spreje (Motorkárske spreje)


    TOPlist
    Motozem.sk