Sprej na ošetrenie plastov Motul Wash Wax

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
7,10 €
5,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na ošetrenie plastov Motul Wash Wax

Moto príslušenstvo, Sprej na ošetrenie plastov Motul Wash Wax

Viacúčelový čistiaci prostriedok pre motocykle a príslušenstvo. Čistí povrch motorových vozidiel, po nanesení je možné zasychajúce film rozleštiť, a tým dosiahnuť lesklého povrchu odolného voči vode a nečistotám. Odstraňuje mastné škvrny a nečistoty bez použitia vody a zanecháva na povrchu motocyklových súčasťou vysoký lesk.

Balenie: 400 ml

 

Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Tlakový obal: neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi.

Relevantné vety:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H272 Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant.
H301 Toxický po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Fotky od zákazníků (1)

Fotky od zákazníků (1)

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

marcel paciga,

Branislav Číž,

Filip,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu deväť
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na ošetrenie plastov Motul Wash Wax

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk