Sprej na mazanie reťaze Motul Road Plus 400ML

Sprej na mazanie reťaze Motul Road Plus 400ML
1/1
TOP

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
13,10 €
10,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na mazanie reťaze Motul Road Plus 400ML

Moto príslušenstvo, Sprej na mazanie reťaze Motul

Biélé mazivo špeciálne vyvinuté pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár: Vhodné pre reťaze s O-Ring, X-Ring, Z-Ring.
Zostáva priľnavý za vysokej rýchlosti.
1. Veľmi nízky odpor otáčania pre vyšší výkon.
2. Predlžuje životnosť reťaze znížením trenia, odolnosť vode, soli a chráni pred koróziou.
Priľnavé a nelepivé mazivo.
Odolnosť proti opotrebeniu a extrémnemu tlaku.
Pred mazaním vyčistite reťaz pomocou MOTUL Chain Clean.
Nádobu pretrepte a naneste pomocou trubičky po celej dĺžke reťaze.
Nechajte zaschnúť.
Obsah: 400 MLBezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia.
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 Po požití: okamžite zavolajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P304 + P340 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.
P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).
P331 Nevyvolávajte zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

 

    

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Peter Behun,

Daniel Kriško,

Filip,

Lucia Krchová,

Erik Kallai,

Roman Hoľan,

Ladislav Molnár,

Marian Zorkovsky,

Viktor Poláček,

Stanislav Kušniarik ,

Tomáš Bugárdi,

Ján Murányi ,

Ondrej Juríček,

Martin Kolesnáč,

Eduard Matuch,

Veronika Lúčanová,

Tatra Flora s.r.o.,

Ladislav Skabela,

robi to co ma

Martin Murgaš,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu jedna
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na mazanie reťaze Motul Road Plus 400ML

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Spreje (Motorkárske spreje)


    TOPlist
    Motozem.sk