Sprej na mazanie reťaze Motul 100ml

Sprej na mazanie reťaze Motul 100ml
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
5,90 €
4,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Sprej na mazanie reťaze Motul 100ml

Moto príslušenstvo, Sprej na mazanie reťaze Motul 100ml

Bezfarebné mazivo špeciálne vyvinuté pre mazanie reťazí všetkých cestných motocyklov a motokár: Vhodné pre reťaze s O-Ring, X-Ring, Z-Ring.
Zostáva priľnavý za vysokej rýchlosti.
1. Veľmi nízky odpor otáčania pre vyšší výkon.
2. Predlžuje životnosť reťaze znížením trenia, odolnosť vode, soli a chráni pred koróziou.
Priľnavé a nelepivé mazivo.
Odolnosť proti opotrebeniu a extrémnemu tlaku.
Pred mazaním vyčistite reťaz pomocou MOTUL Chain Clean.
Nádobu pretrepte a naneste pomocou trubičky po celej dĺžke reťaze.
Nechajte zaschnúť.
Cestovné balenie.

Obsah: 100 ml.

 

Výstražné upozornenia:
H220 Mimoriadne horľavý plyn.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použitia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P321 Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC / 122oF.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Dominik Radics,

Zdenka Kordišová,

Michal Lučan,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu tri
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Sprej na mazanie reťaze Motul 100ml

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Spreje (Motorkárske spreje)


    TOPlist
    Motozem.sk