Motul Fuel system clean moto 200ML

Motul Fuel system clean moto 200ML
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
13,90 €
11,60 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Motul Fuel system clean moto 200ML

Moto príslušenstvo

Motul Fuel system clean moto 200ML

popis produktu
Fuel system clean moto je prísada do paliva pre komplexné vyčistenie palivového systému motocyklov. Balenie: 200ML

vlastnosti:
Vyčistí spaľovací priestor, karburátor alebo vstrekovacie zariadenie a odstráni kondenzovanú vodu z palivovej nádrže. Kvalitné prísady súčasne chráni systém pri tomto procese tak, aby nedošlo k nežiaducemu treniu alebo opotrebenie vplyvom rozpustených častíc. Pravidelné používanie prípravku zvyšuje výkon motora a znižuje spotrebu paliva.

 

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H312 + H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Zodpovězené dotazy (1)

Zodpovedané otázky (1)

Anonymní, 02.03.2016 15:35

Dobrý deň,
máte prosím vo vašom sortimente nejakú dobrú brúsnu pastu na vyčistenie - vyleštenie motovýfuku (zvodov) (zamodrání)? Niečo podobné ako pastu "Metal polish". Ďakujem M.Zigo

Dobrý den,


na leštění chromových částí bych vám doporučila: https://www.motozem.sk/lestenka-na-chrom-alu-nano-tuba-150ml/ či https://www.motozem.sk/pasta-na-lestenie-s100-75ml/


S přáním pěkného dne,
Petra 

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Stanislav Lago,

kvalitka

Peter,

Čuri Slavomír,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu tri
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Motul Fuel system clean moto 200ML

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk