Motul Fuel system clean moto 200ML

Motul Fuel systém clean moto 200ML
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v stredu 21.11.2018
13,60 €
11,30 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
Popis

Moto príslušenstvo

Motul Fuel systém clean moto 200ML

Fuel systém clean moto je prísada do paliva pre komplexné vyčistenie palivového systému motocyklov. 

Vlastnosti:

Vyčistí spaľovací priestor, karburátor alebo vstrekovacie zariadenie a odstráni kondenzovanú vodu z palivovej nádrže. Kvalitné prísady súčasne chránia systém pri tomto procese tak, aby nedošlo k nežiaducemu treniu alebo opotrebovaniu vplyvom rozpustených častíc. Pravidelné používanie prípravku zvyšuje výkon motora a znižuje spotrebu paliva.

Balenie: 200 ml


 

Výstražné upozornenia:
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H312 + H332 Škodlivý pri kontakte s pokožkou a pri vdýchnutí.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Otázky

Zodpovedané otázky (1)

Anonymní, 02.03.2016 15:35

Dobrý deň,
máte prosím vo vašom sortimente nejakú dobrú brúsnu pastu na vyčistenie - vyleštenie motovýfuku (zvodov) (zamodrání)? Niečo podobné ako pastu "Metal polish". Ďakujem M.Zigo

Dobrý den,


na leštění chromových částí bych vám doporučila: https://www.motozem.sk/lestenka-na-chrom-alu-nano-tuba-150ml/ či https://www.motozem.sk/pasta-na-lestenie-s100-75ml/


S přáním pěkného dne,
Petra 

Recenzie

Hodnotenie produktu zákazníkov

Stanislav Lago,

kvalitka

Peter,

Čuri Slavomír,

O značke MOTUL

Americký výrobca, ktorý sa špecializuje na výrobu kvalitných olejov a mazív nielen pre motocykle. Dnes je Motul prítomný vo viac ako 80 krajinách, ako priekopník s mnohými syntetickými a semi-syntetickými produktmi. Spoločnosť je tiež lídrom na trhu motocyklových mazív vo Francúzsku. V oblasti motoristického športu mnohí výrobcovia veria Motul pre jeho vývoj technológie v auto a moto závodoch.


Ďalšie produkty značky MOTUL

Alternatívy
Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu tri
* takto označené polia sú povinné
Aby sme Vám boli schopní odpovedať, musíme si v našom systéme uložiť Váš email, meno a telefón. Odoslaním tohto formulára vyjadrujete svoj súhlas. Informácie o spracovaní osobných údajov

Kategórie výrobku: Motul Fuel systém clean moto 200ML

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk