Motul Engine Clean Moto 200 ml

Motul Engine Clean Moto 200 ml
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
11,90 €
9,90 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Motul Engine Clean Moto 200 ml

Moto príslušenstvoMotul Engine Clean Moto balenie 200 ml

Čistiace prísada do oleja pre všetky štvortaktné motocykle.

Vlastnosti Motul Engine Clean: Používa sa pred výmenou oleja, neutralizuje agresívne produkty, ktoré vznikajú pri spaľovaní, a rozpúšťa usadeniny v celom olejovom systéme. Vyčistený motor po naliatí nové náplne získava optimálne výkonové vlastnosti. Navyše dochádza k zníženiu spotreby oleja, zníženie opotrebenia, a tým aj predĺženie životnosti jeho súčasťou.
Obsah balenia: 200 ml

 

Výstražné upozornenia:
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodných predpisov.

Alternativy Hodnotenie produktu zákazníkmi

Hodnotenie produktu zákazníkmi

Peter,

Čuri Slavomír,

Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu päť
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Motul Engine Clean Moto 200 ml

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk