Motul Air filter oil 1L

Motul Air filter oil 1L
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
11,10 €
9,30 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Motul Air filter oil 1L

Moto príslušenstvo, Motul Air filter oil 1L

MOTUL Air Filter Oil je olej špeciálne vyvinutý pre údržbu penových vzduchových filtrov terénnych motocyklov a štvorkoliek. Zlepšuje efektivitu vzduchového filtra pre lepšie vytvorenie zmesi vzduchu a paliva. Efektívne zadržuje prach, blato, piesok pre väčšiu životnosť motora. Zabraňuje vniknutiu vody do filtra.

Redukuje straty tlaku pri nasávaní vzduchu: zvyšuje výkon motora. Veľmi dobrá odolnosť pred zanesením: zabraňuje upchaniu filtra. Rýchlo schnúci pre zabránenie stekaná. Zafarbený na modro pre ľahké použitie.


Použite MOTUL Air Filter Clean pred každou lubrikáciou, pre perfektné vyčistenie vzduchového filtra. Používajte MOTUL Air Filter Oil Spray zo vzdialenosti 20 cm pre dobré rozptýlenie vo vzduchu a nanesení na vzduchový filter a nechajte ho uschnúť po dobu 10 minút.
Obsah: 1 liter.

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Relevantné vety:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobit smrť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

    

Alternativy
Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu päť
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Motul Air filter oil 1L

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Oleje (Motorkárske oleje)


    TOPlist
    Motozem.sk