Motul Air Filter Clean 5L

Motul Air Filter Clean 5L
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom posledný kus Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
34,90 €
29,10 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Motul Air Filter Clean 5L

Moto príslušenstvo, Motul Air Filter Clean 5L

Špeciálne vyvinuté pre čistenie všetkých typov molitanových vzduchových filtrov, MOTUL Air Filter Clean efektívne odstraňuje prach, bahno, piesok, olej pre lepšiu vytvorenie zmesi paliva. V porovnaní s benzínom tento produkt filter neskrúti a neurobí ho tvrdšie.

Obsahuje petrolej, hydro treated heavy.
Obsah: 5 litrov.

 

Výstražné upozornenia:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie:
P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie:
P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych /medzinárodných predpisov.

 

Alternativy
Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu deväť
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Motul Air Filter Clean 5L

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk