Čistiaci prostriedok Motul Moto Wash Plus 100ml

Čistiaci prostriedok Motul Moto Wash Plus 100ml
1/1

Prosím najprv vyberte variantu.

Skladom Skladom
Môžete mať doma v utorok 20.3.2018
6,70 €
5,60 € bez DPH
- +
Poradíme Vám
+421 412 028 932
O produktu

O tovaru: Čistiaci prostriedok Motul Moto Wash Plus 100ml

Motul Moto Wash Plus 100ml

Koncentrovaný účinný čistiaci prostriedok pre motocykle vo forme gélu.
vlastnosti:
Biologicky odbúrateľný čistiace a rozpúšťacie prípravok na všetky druhy zašpinených povrchov, odstraňuje mastnotu, prach, blato, muchy atď Schne bez zanechania stôp a zanecháva protikoróznej ochranný film, ktorý chráni lakované a chrómované diely. Chráni životné prostredie. Nádoba obsahuje rozstrekovač.

Obsah: 0.1L

 

Výstražné upozornenia:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - Prevencia:
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

Bezpečnostné upozornenia - Reakcia:
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Relevantné vety:
H301 Toxický po požití.
H301 + H311 Toxický pri požití a pri styku s pokožkou.
H302 Škodlivý po požití.
H302 + H332 Škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.
H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Způsobuje vážne podráždenie očí.
H330 Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Alternativy
Môžeme ešte poradiť? Opýtajte sa nás.
* Email Meno Telefón
* Napíšte číslicu tri
* takto označené polia sú povinné

Kategórie výrobku: Čistiaci prostriedok Motul Moto Wash Plus 100ml

Moto príslušenstvo Oleje, kvapaliny, spreje Prostriedky na čistenie


    TOPlist
    Motozem.sk